--- tags: linux2023 --- # 2023 年 Linux 核心設計/實作課程第二次作業檢討 ## 回顧課程要點 * 誠實面對自己 * 一項產業進步的速度,很大程度取決於發現問題並修正的速度 * 「你不能現在就放棄,要是現在就放棄的話,你這輩子日後遇到這種等級的困難,就只會想逃避而已」 * 現在的失敗都是為未來的成功鋪路。反過來說,如果你每天都跟別人做一樣的事情,憑什麼跟別人不一樣? * 跟自己比,踏實學到東西就是自己的 ## [assessment](https://hackmd.io/@sysprog/r1O7Xcp12) > [作業區](https://hackmd.io/@sysprog/linux2023-homework5) ## 觀摩 2 > [作業區](https://hackmd.io/@sysprog/linux2023-homework2) > next_pow2, SWAR * [hankTaro](https://hackmd.io/@hankTaro/quiz2) * [Korin777](https://hackmd.io/@Korin777/linux2023-quiz2) * [yanjiew1](https://hackmd.io/@yanjiew/linux2023q1-quiz2) * [ItisCaleb](https://hackmd.io/@ItisCaleb/HyTEU5j0i) * [fewletter](https://hackmd.io/@fewletter/HJF4nKaCi) ## 觀摩 3 > [作業區](https://hackmd.io/@sysprog/linux2023-homework3) > fibdrv * [Shiritai](https://hackmd.io/@Eroiko/fibdrv-impl) * [zeddyuu](https://hackmd.io/@zeddyuu/linux2023q1-fivdrv) * [yanjiew1](https://hackmd.io/@yanjiew/linux2023q1-fibdrv): 計算所需位元數 * [fewletter](https://hackmd.io/@fewletter/linux2023q1-fibdrv) * [willwillhi1](https://hackmd.io/@willwillhi/linux2023q1-fibdrv) * [paul90317](https://hackmd.io/@paul90317/2023q1-fibdrv)