--- tags: signalen, community, meetup --- # Signalen community dag samenvatting track 3 Board: https://miro.com/app/board/o9J_lOkY_s8=/ Op maandag 22 maart ging de eerste Signalen Community dag van start met een [uitgebreid programma](https://eventyay.com/e/12fbd0dc) meer dan 50 deelnemers hadden zich opgegeven. In dat programma was ook een sessie georganiseerd voor marktpartijnen. Het doel in deze sessie was om elkaar te leren kennen en te kijken hoe marktpartijen de Signalen community kunnen helpen bij het verder opschalen van Signalen en vice versa. Hieronder volgt een kort verslag van deze sessie bijgewoond door 6-10 leveranciers. ## Introductie De sessie begon, na een introductie ronde, met een korte presentatie van Bart Jeukendrup waar hij een introductie gaf over Signalen. Onderwerpen die aanbod kwamen waren: hoe de applicatie is opgebouwd, een overzicht van het systeemlandschap en het huidige Signalen ecosysteem. ## Verwachtingen van gemeenten Hierna gaven Gerry de Koning (Gemeente Almere) en Joost van Kempen (Gemeente 's Hertogenbosch) een toelichting op wat gemeenten verwachten van de markt in relatie tot Signalen. Wensen ten aanzien van dienstverlening zoals hosting, 1e en 2e lijns ondersteuning, implementatie consultancy en software ontwikkeling. Ook lichtte zij toe waarom zij open source zien als middel tot samenwerking waarbij gemeenten meer mogelijkheid hebben om, samen met de markt, de product ontwikkeling vorm te geven. Hiernaast gaven zij aan dat het goed is als marktpartijen geld kunnen verdienen aan eerdere gedane investeringen in open source software maar dat zij het belangrijk vinden dat marktpartijen ontwikkelingen, die zijn bekostigd uit publieke middelen, ook weer terugleveren aan de codebase en community. Op die manier kan iedereen profiteren van het economische voordeel dat open source software kan bieden. ## Discussie ronde Na de pauze hebben we aan de hand van een paar vragen discussie gehad met elkaar. Het doel van deze sessie was om beter te begrijpen wat elkaars behoeften zijn en hoe we de eerste stap kunnen zetten om ook leveranciers meer te betrekken bij de Signalen community. Omdat ons overleg via videochat plaats vond hebben we ervoor gekozen om onze discussie te ondersteunen met een Miro board dat je hier kunt vinden: https://miro.com/app/board/o9J_lOkY_s8=/ Voor de eerste ronde lichtte Felix Faassen een [governance diagram](https://about.publiccode.net/activities/supporting-codebase-governance/) toe waarin de relatie tussen type stakeholders en de codebase werden afgezet tegen de verschillende manieren waarop je de software kunt exploiteren en operationaliseren. In dit voorbeeld staat de codebase en haar community centraal. Deze community bestaat uit gebruikers, mensen die code of diensten bijdragen en mensen die zorg dragen voor kwaliteit en het beheer van de codebase. Naast het beheer op de codebase en de ontwikkeling daarvan zullen er verschillende manieren zijn waarop Signalen geoperationaliseerd wordt. Sommige gemeenten hebben een intern ontwikkelteam en doen de hosting, beheer, ontwikkelen en ondersteuning zelf. Hiernaast zullen er ook gemeenten zijn die graag gebruik willen maken van een software-as-a-service dienstverlening of een vorm ertussen. ### Ronde 1: Hoe kan Signalen je bedrijf helpen om geld te verdienen en succesvol te zijn? Vervolgens gingen we verder met onze discussie. De discussie was verdeeld in 2 rondes. Ronde 1 ging over de vraag "Hoe kan Signalen je bedrijf helpen om geld te verdienen en succesvol te zijn?". In deze discussie kwam duidelijk naar voren dat de behoefte van gemeenten goed aansluit bij de ideeën die leveranciers hebben. Zo kwamen het leveren van hosting, ondersteuning, consultancy, software ontwikkeling en implementatie advies uitgebreid aan bod. Hiernaast werd er ook gesproken over de wens van een aantal leveranciers om zelf front-ends te ontwikkelen op de back-end van Signalen. Signalen heeft een back-end API en deze is ook [gedocumenteerd](https://api.data.amsterdam.nl/api/swagger/?url=/signals/swagger/openapi.yaml#/) en het is dus mogelijk voor leveranciers om dit te gaan doen. Ook werd er kort stilgestaan bij de mate van standaardisering ten aanzien van de werkwijze binnen gemeenten. Iedere gemeente heeft een ander proces voor het afhandelen van meldingen. Binnen de Signalen community wordt er momenteel gewerkt aan [documentatie](https://docs.signalen.org/) en een implementatie gids waarin kennis gedeeld wordt over een generieke werkwijze over hoe je met behulp van Signalen binnen je organisatie meldingen afhandelt. Dit is een generieke beschrijving die vervolgens gebruikt kan worden tijdens specifieke implementaties bij gemeenten. Deze implementatie gids in in ontwikkeling en is beschikbaar op [docs.signalen.org](https://docs.signalen.org/). We nodigen iedereen uit om hier wijzigingen in aan te brengen. Hiernaast werd er ook aangegeven vanuit de leveranciers dat er interesse is om deel te nemen in de product steering en technical steering groepen van Signalen community. ### Ronde 2: Hoe kunnen we samenwerking tussen markt en Signalen uitproberen en laten groeien? In deze discussie kwam aan bod hoe we de samenwerking kunnen starten, uitproberen en laten groeien. Gedurende de discussie kwamen 2 hoofdthema's aan bod: de business case en verdienmodel en hoe samen te werken. Op het gebied van samenwerking staan leveranciers open om hun bijdrage te leveren en actief deel te nemen in product steering en technical steering. Daarnaast waren er ook praktische vragen over hoe er werd omgegaan met bug reports of als er wijziging in de codebase gedaan moeten worden. Op dat vlak zal de Signalen community nog een aantal stappen moeten maken waarvan misschien de belangrijkste is dat meerdere maintainers het recht krijgen om wijzigingen in de codebase te accorderen (zgn merge right). Ook hebben we het kort gehad over hoe je voorkomt dat er breaking changes in de codebase worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld wijzigingen in de back-end API waarvan bepaalde leveranciers niet op de hoogte zijn. Na een tijdje in discussie viel het een aantal deelnemers op dat we het nog niet gehad hadden over de potentie van de markt en de mogelijkheid tot het verdienen van geld. Sommige deelnemers vroegen zich af of de markt van Signalen nu nog niet te klein was voor leveranciers om daarin te investeren met de mogelijkheid om dat later terug te verdienen. Een aantal leveranciers gaven aan dat zij potentieel zien in de markt. Uiteraard is er altijd een ondernemersrisico maar dat weerhoudt een aantal er niet van om al van start te gaan. Ook kwam aan bod dat het belangrijk is dat gemeenten nu opdrachten in de markt gaan zetten zodat er voor leveranciers ook concreet zicht is op betaald werk. Dat levert ook incentive voor leveranciers om hun tijd en kennis te investeren in de Signalen community. Hoe die markt zich verder ontwikkelt is op voorhand moeilijk te bepalen. Een belangrijke eerste stap is dat er in de product steering en technical steering ook leveranciers zijn vertegenwoordigd. Als laatste hebben we ook besproken dat het soms lastig is voor leveranciers die nog niet actief zijn binnen de Signalen Community om te leren hoe zij kunnen aanhaken in de community. Ook op dat vlak zullen we binnen de Signalen community moeten verbeteren. ## Vervolg en actiepunten Als vervolg stap hebben we afgesproken om de deelnemers uit te nodigen om ze in te schrijven voor de [community mailinglist](https://lists.publiccode.net/mailman/postorius/lists/signalen-discuss.lists.publiccode.net/) en ons [Slack kanaal](https://join.slack.com/t/samenorganiseren/shared_invite/zt-dex1d7sk-wy11sKYWCF0qQYjJHSMW5Q). Hiernaast willen we leveranciers uitnodigen om de eerste volgende product steering meeting en technical steering meeting bij te wonen. Op deze manier kunnen we nader kennis maken en kunnen leveranciers zien waar we over praten en bepalen of en hoe ze daar een bijdrage kunnen leveren. Daarna zullen we kijken wie er actief en structureel aanwezig wil en kan zijn bij deze meetings. Verder gaan we als Signalen community het ondersteunen van (nieuwe) contributors verbeteren zodat het voor een ieder in de community duidelijk is dat change / merge requests binnen afzienbare tijd worden geaccepteerd. Dit is met name een belangrijke voorwaarde om de community te kunnen groeien nu er ook interesse is vanuit Zweden en België om Signalen te gaan gebruiken. ## Verder lezen - Codebase Governance: https://about.publiccode.net/activities/supporting-codebase-governance/