# โจทย์ 1 ให้เขียนโปรแกรมที่แสดงผลกล่องสีเหลี่ยม - ความกว้าง 16 ความสูง 8 - ขอบกล่องใช้เครื่องหมาย `#` ส่วนข้างในใช้เครื่องหมาย `:` เวลารันโค้ดแล้ว ควรแสดงผลลัพธ์นี้ออกมา: ``` ################ #::::::::::::::# #::::::::::::::# #::::::::::::::# #::::::::::::::# #::::::::::::::# #::::::::::::::# ################ ``` ## ภาษา สามารถเลือกใช้ภาษาได้ตามนี้: Bash, C, C#, C++, CJam\*, Clojure, D, Dart, F#, Go, GolfScript\*, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, Kotlin, Lua, OCaml, Pascal, Perl, PHP, Pyth\*, Python 3, Ruby, Rust, Scala, Swift, TypeScript, VB.NET (\* ภาษา [CJam](https://esolangs.org/wiki/CJam), [GolfScript](https://esolangs.org/wiki/GolfScript), [Pyth](https://esolangs.org/wiki/Pyth) สามารถใช้ส่งคำตอบในรอบนี้ได้ แต่อาจจะไม่มีให้ใช้ในวันงาน) ## ตัวอย่างโค้ด ภาษา Python: ```python print('################') print('#::::::::::::::#') print('#::::::::::::::#') print('#::::::::::::::#') print('#::::::::::::::#') print('#::::::::::::::#') print('#::::::::::::::#') print('################') ``` ## เกณฑ์การคัดเลือก เราจะปล่อยบัตรให้คนที่ส่งโค้ดที่สั้นที่สุด 7 อันดับแรก ที่พอรันแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง - การตรวจคำตอบ จะใช้ [Piston](https://github.com/engineer-man/piston) ในการรันโค้ด เพื่อเช็คผลลัพธ์ - การวัดความยาวของโค้ด ใช้วิธีการนับขนาดของโค้ดเป็นไบต์ - ตัวอย่างเช่น `console.log("Hello, world!")` นับเป็น 28 ไบต์ - โค้ดตัวอย่างในหัวข้อก่อนหน้า นับเป็น 207 ไบต์ - ในกรณีที่ความยาวโค้ดเท่ากัน จะจัดอันดับตามเวลาที่ส่ง นอกจากนี้ เราจะปล่อยบัตรให้คนที่ส่งโค้ดที่สั้นทีสุดในแต่ละภาษา (ที่ไม่ได้อยู่ใน 7 อันดับแรก) ทั้งหมด 5 อันดับ ## การส่งคำตอบ [ส่งคำตอบผ่าน Application Form ของ Eventpop](https://www.eventpop.me/e/13449#event-application-forms) ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 10 สิงหาคม และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงานในรอบนี้ในวันที่ 11 สิงหาคม > ### ตัวอย่าง > ![](https://i.imgur.com/UUqiHnE.png)