# Refactoring postupů a předpisů v oblasti hospodaření a rozpočtů Chceme aby má-li místní předsednictvo přidělenou položku jako hospodařící tým, bylo automaticky dohlížejícím týmem. Nechceme aby se dohlížejícím týmům stanovoval limit záměrů. Oddělit osobu hospodáře a propláceče u žádosti o proplacení (na velkých účtech) [Two-man rule](https://en.wikipedia.org/wiki/Two-man_rule): - k provedení platby je nutno, aby věc prošla rukou aspoň dvěma lidem - osoba nemůže jako hospodář schválit a současně jako propláceč proplatit žádost o proplacení Feature? - upozornění na přidělené úkoly a změny na mé homepage (digest, optin) Ošetření zakázaných plnění - zmocnění pro finanční tým řešit problémové platby z jejichž neuhrazení hrozí reputační riziko ## Refactoring názvosloví Hospodařící tým: - má rozpočtovou položku a pověřuje si k ní hospodáře (a má defaultně jako hospodáře vedoucího týmu) Navrhující předsednictvo: - navrhuje rozpočet - schvaluje záměry nad 10 000,- Kč - může delegovat schvalování záměrů nad 10 000 Kč na podřízený hospodařící tým (pověřený schvalující tým) se souhlasem schvalujícícho orgánu Schvalující hospodář: - Hospodář který schválil záměr Schvalující tým: - obecný název pro tým oprávněný schvalovat záměry, takový tým musí být demokratický Schvalující orgán: - schvaluje rozpočet (a záměry nad 100 000,-) - defaultně oblastní fórum nebo republikový výbor(centrála) Pověřený schvalující tým: - schvaluje záměry nad 10 000 Kč do limitu (věcného a peněžního) dle pověření ## Hospodařící tým - Má vedoucího (když nemá zástupce tak warninig) Typy týmů: - Monokratický - Demokratický - Předsednictvo Vedoucí pověřuje další Hospodáře - U demokratických připojí odkaz na rozhodnutí V předsednictvech jsou všichni členové automaticky Hospodáři !Jiní Hospodáři v celém systému nejsou.! Je dohlížející? - odkaz na pověření ## Záměry - Zakládá kdokoliv (Owner). - Vybírá středisko, [skladbu], hospodáře, určuje limit, název, popis a je-li to nutné dohlížející tým - Vybraný hospodář musí být hospodářem dohlížejícího týmu. - Schvaluje libovolný hospodář na středisku (dopnit do PraH). - Hospodář může provést před schválením změny parametrů záměru. - Hospodář doplňuje případně odkazy na schválení dohlížejícím týmem a na schválení schvalujícím orgánem. Propláceč kontroluje také správnost záměru při prvním proplacení z něj ###### tags: `Piráti`