# Lidemy 程式導師實驗計畫第三期學生筆記 這是之前一個學生給的提議,跟我說可以開一個地方讓大家放自己的筆記(當然不放也可以啦,就自由開放),就可以互相參考,也有個地方可以統整。 請自己把筆記貼在下面的區域,小心不要改到其他人的。連結最後可以加上自己的暱稱以供辨認。 如果不知道該貼哪邊,請貼到最下面有個:其他。 ## 第一週(04/15 ~ 04/21):暖身週 1. [Command Line 學習](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/command-line-%E5%AD%B8%E7%BF%92-157e0e7c6c47) by hugh 2. [Git 版本控制系統](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/git-%E7%89%88%E6%9C%AC%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%B3%BB%E7%B5%B1-565d597c6774) by hugh 3. [CMD101:Command Line 超新手入門 筆記](https://medium.com/@eilin0603/cmd101-command-line-%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%89%8B%E5%85%A5%E9%96%80-%E7%AD%86%E8%A8%98-1bdf5858c827) by RZ 4. [GIT101:Git 超新手入門 筆記](https://medium.com/@eilin0603/git101-git-%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%89%8B%E5%85%A5%E9%96%80-%E7%AD%86%E8%A8%98-521c8c70bdeb) by RZ 5. [CS101:初心者的計概與 coding 火球術 筆記](https://medium.com/@eilin0603/cs101-%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E7%9A%84%E8%A8%88%E6%A6%82%E8%88%87-coding-%E7%81%AB%E7%90%83%E8%A1%93-%E7%AD%86%E8%A8%98-1fc974f230f2) by RZ 6. [[第一週] Command Line - Terminal、基本指令介紹](https://yakimhsu.com/project/project_w1_CommandLine.html) by Yakim 7. [[第一週] 版本控制 - 原理 & 基本 Git 指令](https://yakimhsu.com/project/project_w1_Git_1.html) by Yakim 8. [[第一週] 版本控制 - 進階指令 & GitHub](https://yakimhsu.com/project/project_w1_Git_2.html) by Yakim 9. [[第一週] 搞懂目錄位置 & 網路基礎概論](https://yakimhsu.com/project/project_w1_Networking_Introduction.html) by Yakim 10. [[第一週] Command Line 學習筆記](https://medium.com/@hsuchialing/command-line-%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%AD%86%E8%A8%98-a92f9e3e9062) by chialing 11. [[第一週] 喬治的Git的學習日記](https://medium.com/@hsuchialing/%E5%96%AC%E6%B2%BB%E7%9A%84git%E7%9A%84%E5%AD%B8%E7%BF%92%E6%97%A5%E8%A8%98-506363045ce) by chialing 12. [[第一週] 內網與外網的小小故事](https://medium.com/@hsuchialing/%E5%85%A7%E7%B6%B2%E8%88%87%E5%A4%96%E7%B6%B2%E7%9A%84%E5%B0%8F%E5%B0%8F%E6%95%85%E4%BA%8B-3e2032f6f3e) by chialing 13. [[Week 1 - CLI & Git]](https://medium.com/@ganyouchen/week-1-cli-git-5a4a0dbf460?sk=c8fdc3fa45b1fb2e598350811f3e5c44) by Peter 14. [Command Line 常用指令整理](https://hackmd.io/@Yu040419/B1KCuoiaE) by Yu040419 15. [Git 概念、常用語法及 GitHub 使用介紹](https://hackmd.io/@Yu040419/SyHrpos6V) by Yu040419 ## 第二週(04/22 ~ 04/28):程式基礎(上) 1. [JS101:用 JavaScript 一步步打造程式基礎 筆記](https://medium.com/@eilin0603/js101-%E7%94%A8-javascript-%E4%B8%80%E6%AD%A5%E6%AD%A5%E6%89%93%E9%80%A0%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E5%9F%BA%E7%A4%8E-%E7%AD%86%E8%A8%98-1a0903a999f4) by RZ 2. [[第二週] 基礎 JavaScript - 邏輯、位元運算](https://yakimhsu.com/project/project_w2_Javasciprt_01.html) by Yakim 3. [[第二週] 基礎 JavaScript - 變數](https://yakimhsu.com/project/project_w2_Javasciprt_02.html) by Yakim 4. [[第二週] 基礎 JavaScript - 03 函式 Function](https://yakimhsu.com/project/project_w2_Javasciprt_03.html) by Yakim 5. [[第二週] Javascript 一步一腳印](https://medium.com/@hsuchialing/javascript-%E4%B8%80%E6%AD%A5%E4%B8%80%E8%85%B3%E5%8D%B0-22cc42e0d5c9) by chialing 6. [Week2 - JavaScript (1)](https://medium.com/@ganyouchen/week2-javascript-1-252143d356df) by Peter 7. [JavaScript 101 ─ 重點整理](https://hackmd.io/@Yu040419/rkE0bTsaE) by Yu040419 8. [JS101筆記](https://hackmd.io/@keronscribe/js101-note) by Cian ## 第三週(04/29 ~ 05/05):程式基礎(下) 1. [JS102:升級你的 JavaScript 技能:ES6 + npm + Jest 筆記](https://medium.com/@eilin0603/js102-%E5%8D%87%E7%B4%9A%E4%BD%A0%E7%9A%84-javascript-%E6%8A%80%E8%83%BD-es6-npm-jest-%E7%AD%86%E8%A8%98-68fe66b1df96) by RZ 2. [[第三週] JavaScript - npm 套件管理工具](https://yakimhsu.com/project/project_w3_Javasciprt_npm.html) by Yakim 3. [[第三週] JavaScript - 測試、Jest、TDD](https://yakimhsu.com/project/project_w3_Javasciprt_jest.html) by Yakim 4. [[第三週] JavaScript - ES6 語法、Babel 轉譯器](https://yakimhsu.com/project/project_w3_Javasciprt_ES6.html) by Yakim 5. [Webpack 系列筆記](https://lihi.cc/ym0ZO) by pvt5r486 6. [[第三週] 升級你的 Javascript 技能](https://medium.com/@hsuchialing/%E5%8D%87%E7%B4%9A%E4%BD%A0%E7%9A%84-javascript-%E6%8A%80%E8%83%BD-9a9ca3a9b7d8) by chialing 7. [Week3 - JavaScript (2)](https://medium.com/@ganyouchen/week3-javascript-2-c67198ade194) by Peter 8. [JavaScript 102 ─ 重點整理](https://hackmd.io/@Yu040419/H1-QdS6o4) by Yu040419 9. [JS102 筆記](/DTvUQGMcQMeGPPJx99oNyA) by Cian ## 第四週(05/06 ~ 05/12):網路基礎 1. [[第四週] 網路基礎 - HTTP、Request、Response](https://yakimhsu.com/project/project_w4_Network_http.html) by Yakim 2. [[第四週] 網路基礎 - TCP/IP](https://yakimhsu.com/project/project_w4_Network_TCP_IP.html) by Yakim 3. [[第四週] George-網路非常基礎概論](https://medium.com/@hsuchialing/george-%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-a45118e4d511) by chialing 4. [[第四週] API 基礎 - RESTful API、JSON、curl 指令](https://yakimhsu.com/project/project_w4_Network_API.html) by Yakim 5. [NET101:網路基礎概論 筆記](https://medium.com/@eilin0603/net101-%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-%E7%AD%86%E8%A8%98-c2958b599545) by RZ 6. [[NET101] 網路基礎概論](https://medium.com/prochini/net101-%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-59cbfa317b2f) by prochini 7. [網路基礎概論 ─ 重點整理](https://hackmd.io/@Yu040419/S1raoZE3E) by Yu040419 8. [[Week 4] 網路基礎概論](https://medium.com/@ganyouchen/week-4-網路基礎概論-e39490422793) by Peter 9. [網路基礎概論:理解溝通的小故事](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-%E7%90%86%E8%A7%A3%E6%BA%9D%E9%80%9A%E7%9A%84%E5%B0%8F%E6%95%85%E4%BA%8B-43807964d63b?source=---------31------------------) by hugh 10. [網路基礎概論:HTTP協定](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-http%E5%8D%94%E5%AE%9A-f97e334a92e?source=---------30------------------) by hugh 11. [網路基礎概論:TCP/IP](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-tcp-ip-87b789323812?source=---------29------------------) by hugh 12. [網路基礎概論: 淺談 API](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-%E6%B7%BA%E8%AB%87-api-3919d7c0cd61?source=---------28------------------) by hugh 13. [網路基礎概論:資料格式](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-%E8%B3%87%E6%96%99%E6%A0%BC%E5%BC%8F-cb559f695606?source=---------27------------------) by hugh 14. [網路基礎概論:好用的工具與指令](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%A6%82%E8%AB%96-%E5%A5%BD%E7%94%A8%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%88%87%E6%8C%87%E4%BB%A4-2f2358ee816f?source=---------26------------------) by hugh 15. [Week4 解題思考、想法、心得](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/week3-%E8%A7%A3%E9%A1%8C%E6%80%9D%E8%80%83-%E6%83%B3%E6%B3%95-%E5%BF%83%E5%BE%97-ee3d1ca25584?source=---------24------------------) by hugh 16. [[筆記] 網路基礎概論-DNS Server](/-OmGWHxYQs6fJgjMVbkyzw) by Debbyji ## 第五週(05/13 ~ 05/19):複習週 1. ## 第六週(05/20 ~ 05/26):前端基礎(一) 1. [[第六週] CSS - 跟著 🐸🐸 學 Flex 排版](https://yakimhsu.com/project/project_w6_CSS_flex.html) by Yakim 2. [[第六週] HTML - 表單 form 介紹](https://yakimhsu.com/project/project_w6_HTML_form.html) by Yakim 3. [[第六週] HTML - tag 基礎標籤介紹](https://yakimhsu.com/project/project_w6_HTML_tag.html) by Yakim 4. [[第六週] 基礎 SEO 標籤 - meta、og、JSON-LD](https://yakimhsu.com/project/project_w6_HTML_SEO.html) by Yakim 5. [兩個小遊戲帶你認識 CSS Seletor 與 Flexbox](https://github.com/RZ-Huang/About-CSS/issues/3) by RZ 6. [Introduction to CSS Foundation](https://github.com/RZ-Huang/About-CSS/issues/2) by RZ 7. [Udemy - Chrome 網頁除錯功能大解密](https://github.com/RZ-Huang/About-Javascript/issues/1) by RZ 8. [[Week 6] 前端基礎 HTML 與 CSS](https://medium.com/@ganyouchen/week-6-前端基礎-html-與-css-5a3dac6988ed) by Peter 9. [FE101 目錄](https://hackmd.io/@keronscribe/rkgV0qPkB) by Cian 10. [前端網頁基礎:網頁背後的秘密](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E7%B6%B2%E9%A0%81%E5%9F%BA%E7%A4%8E-%E7%B6%B2%E9%A0%81%E8%83%8C%E5%BE%8C%E7%9A%84%E7%A7%98%E5%AF%86-acd85847726b?source=---------22------------------) by hugh 11. [前端網頁基礎:HTML](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E7%B6%B2%E9%A0%81%E5%9F%BA%E7%A4%8E-html-44930e478087?source=---------21------------------) by hugh 12. [前端基礎:CSS selector](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-css-selector-4b62158fd3db?source=---------20------------------) by hugh 13. [前端基礎:CSS 的各種裝飾](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-css-%E7%9A%84%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A3%9D%E9%A3%BE-b0e51f46e3f7?source=---------19------------------) by hugh 14. [前端基礎:CSS 盒模型(box model)](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-css-%E7%9B%92%E6%A8%A1%E5%9E%8B-box-model-1b977df8d3d0?source=---------18------------------) by hugh 15. [前端基礎: CSS 定位 (position)](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-css-%E5%AE%9A%E4%BD%8D-position-781199fc4951?source=---------17------------------) by hugh 16. [前端基礎:QA](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-qa-e4dbf9f4b960?source=---------16------------------) by hugh ## 第七週(05/27 ~ 06/02):前端基礎(二) 1. [[第七週] DOM - 操作 DOM 介面、事件監聽](https://yakimhsu.com/project/project_w7_DOM.html) by Yakim 2. [[第七週] DOM - 事件傳遞機制:捕獲與冒泡、事件代理](https://yakimhsu.com/project/project_w7_eventListener.html) by Yakim 3. [[第七週] 瀏覽器資料儲存 - Cookie、LocalStorage、SessionStorage](https://yakimhsu.com/project/project_w7_storage.html) by Yakim 4. [week 7 複習 - DOM、Event](https://yakimhsu.com/project/project_w10_review_DOM&EventListener.html) by Yakim 5. [[第七週] 前端基礎 JavaScript篇:JavaScript 與瀏覽器的溝通](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-javascript%E7%AF%87-javascript-%E8%88%87%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%BA%9D%E9%80%9A-e00ff05d0fdc) by hugh 6. [Introduction to Javascript in Front-End](https://github.com/RZ-Huang/About-Javascript/issues/2) by RZ 7. [[Week 7] 前端必備 JavaScript](https://medium.com/@ganyouchen/week-7-前端必備-javascript-5c42b43a4de9?postPublishedType=repub) by Peter 8. [前端基礎作業 JavaScript 解題想法思路筆記](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E4%BD%9C%E6%A5%AD-javascript-%E8%A7%A3%E9%A1%8C%E6%83%B3%E6%B3%95%E6%80%9D%E8%B7%AF%E7%AD%86%E8%A8%98-5b79c5e5661d?source=---------5------------------) by hugh 9. [前端基礎 JavaScript 篇:網頁的資料儲存](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-javascript-%E7%AF%87-%E7%B6%B2%E9%A0%81%E7%9A%84%E8%B3%87%E6%96%99%E5%84%B2%E5%AD%98-e8c2ebaccdc6?source=---------8------------------) by hugh 10. [前端基礎 JavaScript篇: JavaScript 網頁事件處理](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-javascript%E7%AF%87-javascript-%E7%B6%B2%E9%A0%81%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%99%95%E7%90%86-2596dbad9bdc?source=---------9------------------) by hugh 11. [前端基礎 JavaScript篇:JavaScript 與瀏覽器的溝通](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-javascript%E7%AF%87-javascript-%E8%88%87%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%BA%9D%E9%80%9A-e00ff05d0fdc?source=---------11------------------) by hugh 12. [[Week7] 影片內容目錄](https://hackmd.io/@keronscribe/SkfJWsmlH) by Cian ## 第八週(06/03 ~ 06/09):前端基礎(三) 1. [[第八週] 交換資料 - 同源政策、CORS、JSONP](https://yakimhsu.com/project/project_w8_CORS_JSONP.html) by Yakim 2. [[第八週] 交換資料 - 表單、Ajax、XMLHttpRequest](https://yakimhsu.com/project/project_w8_Ajax_Form.html) by Yakim 3. [week 8 複習 - Ajax、JSONP](https://yakimhsu.com/project/project_w10_review_Ajax_JSONP.html) by Yakim 4. [前端基礎:從假資料到真資料:Ajax 與 API 串接](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-%E5%BE%9E%E5%81%87%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%B0%E7%9C%9F%E8%B3%87%E6%96%99-ajax-%E8%88%87-api-%E4%B8%B2%E6%8E%A5-ec4f0dfc4d7d?source=---------2------------------) by hugh 5. [前端基礎:AJAX 與 API 作業思考解法心得](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-ajax-%E8%88%87-api-%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%80%9D%E8%80%83%E8%A7%A3%E6%B3%95%E5%BF%83%E5%BE%97-5cf382bf5fbf?source=---------3------------------) by hugh 6. [前端基礎 JavaScript篇:網頁與伺服器的溝通](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-javascript%E7%AF%87-%E7%B6%B2%E9%A0%81%E8%88%87%E4%BC%BA%E6%9C%8D%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%BA%9D%E9%80%9A-eb921b02e836?source=---------4------------------) by hugh 7. [從假資料到真資料:Ajax 與 API 串接 影片索引 & 小抄](https://hackmd.io/@keronscribe/B1H0tbUbH) by Cian ## 第九週(06/10 ~ 06/16):後端基礎(一) 1. [[第九週] OOP - 物件導向基礎概念](https://yakimhsu.com/project/project_w9_OOP.html) by Yakim 2. [[第九週] SQL - 內建函式、JOIN、排序](https://yakimhsu.com/project/project_w9_SQL_JOIN.html) by Yakim 3. [[第九週] 後端基礎 - PHP、資料庫、SQL 語法](https://yakimhsu.com/project/project_w9_PHP_SQL.html) by Yakim 4. [關於安裝 UwAmp 我遇到的問題以及如何解決](https://hackmd.io/@Whf4qkiyTPyC06ZmeXVFeg/Sy4EBVVbS) by Jillhsu 5. [後端基礎 - PHP、SQL、Database](https://hackmd.io/bS-2evlATceVc-di-RMxVA) by RZ ## 第十週(06/17 ~ 06/23):複習週 1. [Week10 複習週筆記](https://hackmd.io/ItuelUC_R-68FGry4Kn_1A?view) by zihur ## 第十一週(06/24 ~ 06/30):後端基礎(二) 1. [[第十一週] 資訊安全 - 雜湊密碼:hash](https://yakimhsu.com/project/project_w11_Info_Security-Hash.html) by Yakim 2. [[第十一週] 資訊安全 - 網站辨識身份機制:Session](https://yakimhsu.com/project/project_w11_Info_Security-Session.html) by Yakim ## 第十二週(07/01 ~ 07/07):後端基礎(三) 1. [[第十二週] 資訊安全 - 常見攻擊:XSS、SQL Injection](https://yakimhsu.com/project/project_w12_Info_Security-XSS_SQL.html) by Yakim 2. [[第十二週] 資訊安全 - 常見攻擊:CSRF](https://yakimhsu.com/project/project_w12_Info_Security-CSRF.html) by Yakim 3. [駭客攻擊手段](https://hackmd.io/geLVbzHVQ3-k36Z2KvyXgA) by RZ ## 第十三週(07/08 ~ 07/14):前端基礎(四) 1. [jQuery](https://hackmd.io/MmegpXGmT8u6wE_atfm9iQ) by RZ ## 第十四週(07/15 ~ 07/21):後端基礎(四) 1. [Week14 部署之懶人包中的懶人包](https://hackmd.io/@Na2dS6zFTveWFnhcskTp7A/Hy_bAyz-B) by ChihYang41 2. [LEMP 部署](https://github.com/Ponchimeow/note/blob/master/Lidemy-review/week14/LEMP_%20deployment.md) by Ponchimeow ## 第十五週(07/22 ~ 07/28):複習週 1. [Week11~15 心得](https://lidemy.github.io/mentor-program-3rd-ClayGao/homeworks/week15/hw1) by ClayGao ## 第十六週(07/29 ~ 08/04):前端中階(上) 1. [[第十六週] JavaScript 進階:事件迴圈 Event Loop、Stack、Queue](https://yakimhsu.com/project/project_w16_EventLoop.html) by Yakim ## 第十七週(08/05 ~ 08/11):前端中階(中) 1. [Event loop](https://hackmd.io/_EZ9QXRISyG8CxDhd_dojw) by RZ-Huang 2. [Scope 作用域](https://hackmd.io/sUP_XFDSQv6W91Z1ulqwHw) by RZ-Huang 3. [Javascript 底層機制與相關執行原理](https://hackmd.io/92HfZwWpQTGU8gsof9PW3g) by RZ-Huang 4. [物件導向(OOP)](https://hackmd.io/sFD1vwE_RhW8iphKeTIpXw) by RZ-Huang 5. [this](https://hackmd.io/3Q_0aXpVRZmWinfy-CSVNg) by RZ-Huang 6. [JS201 相關筆記](https://github.com/ClayGao/My-study/blob/master/Lidemy/week17/JS201.md) by ClayGao 7. [[第十七週] JavaScript 進階: Primitive & Object 原始類型與物件的差異](https://yakimhsu.com/project/project_w17_type_primitive&object.html) by Yakim 8. [[第十七週] JavaScript 進階:打好基礎的第一步,從了解什麼是 EC 開始](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_01_EC.html) by Yakim 9. [[第十七週] JavaScript 進階:從 EC 來理解 Hoisting](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_02_Hoisting.html) by Yakim 10. [[第十七週] JavaScript 進階:什麼是閉包 Closure 與實際應用](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_03_Clousure.html) by Yakim 11. [[第十七週] JavaScript 進階:從作用域鍊 ScopeChain 來理解 Closure 原理](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_04_Clousure.html) by Yakim 12. [[第十七週] JavaScript 進階:出乎意料的 this](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_05_this.html) by Yakim 13. [[第十七週] JavaScript 進階:為什麼要有原形鍊 Prototype Chain?](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_06_prototypeChain.html) by Yakim 14. [[第十七週] JavaScript 進階:物件導向 (new、super、封裝)](https://yakimhsu.com/project/project_w17_advancedJS_07_OOP.html) by Yakim 15. [About Hoisting, Closure and Prototype ](https://prince811009.github.io/2019/10/09/About%20Hoisting,%20Closure%20and%20Prototype/) by Joanne 16. [JavaScript_prototype chain - 1](https://prince811009.github.io/2019/09/10/prototype_1/) by Joanne 17. [JavaScript_prototype chain - 2](https://prince811009.github.io/2019/09/13/prototype_2/) by Joanne 18. [Is JavaScript a call-by-value or call-by-reference language?](https://prince811009.github.io/2019/10/14/call%20by%20value%20or%20reference/) by Joanne 19. [About setTimeout()](https://prince811009.github.io/2019/10/01/About%20%60window.setTimeout()%60/) by Joanne 20. [變數的資料型態](https://prince811009.github.io/2019/09/20/JavaScript%20%E8%AE%8A%E6%95%B8%E7%9A%84%E8%B3%87%E6%96%99%E5%9E%8B%E6%85%8B/) by Joanne 21. [primitive type 與 object 中的賦值差異](https://prince811009.github.io/2019/09/13/primitive%20type%20%E8%88%87%20object%20%E4%B8%AD%E7%9A%84%E8%B3%A6%E5%80%BC%E5%B7%AE%E7%95%B0/) by Joanne 22. [Introduction - let and const (ES6)](https://prince811009.github.io/2019/09/21/Introduction%20-%20let%20and%20const%20(ES6)/) by Joanne 23. [Scope - var (ES6 以前)](https://prince811009.github.io/2019/09/07/Scope%20-%20var%20(ES6%20%E4%BB%A5%E5%89%8D)/) by Joanne 24. [Scope - let and const (ES6)](https://prince811009.github.io/2019/09/08/Scope%20-%20let%20and%20const%20(ES6)/) by Joanne 25. [Hoisting - 從 ECMAScript 下手](https://prince811009.github.io/2019/09/23/Hoisting%20-%20%E5%BE%9E%20ECMAScript%20%E4%B8%8B%E6%89%8B/) by Joanne 26. [Closure - about closure and scope in JavaScript](https://prince811009.github.io/2019/10/01/Closure%20-%20about%20closure%20and%20scope%20in%20JavaScript/) by Joanne 27. [What's THIS in JavaScript ?](https://prince811009.github.io/2019/09/25/What's%20THIS%20in%20JavaScript/) by Joanne ## 第十八週(08/12 ~ 08/18):前端中階(下) 1. [Gulp - why do we need `Gulp` ?](https://prince811009.github.io/2019/09/28/Gulp%20-%20automate%20and%20enhance%20your%20workflow/) by Joanne 2. [Webpack - 超入門安裝](https://prince811009.github.io/2019/10/05/Webpack/) by Joanne ## 第十九週(08/19 ~ 08/25):網路基礎複習 ## 第二十週(08/26 ~ 09/01):複習週 1. [Week20 網站優化紀錄](https://hackmd.io/@Na2dS6zFTveWFnhcskTp7A/H1_0zV1NB) by ChihYang41 2. [Week20 網站優化紀錄](https://github.com/Lidemy/lazy-hackathon/issues/7) by Yakim ## 第二十一週(09/02 ~ 09/08):前後端框架(一) [[第二十一週] React 環境建置:手把手步驟 & 超級懶人包](https://yakimhsu.com/project/project_w21_01_React_environment_setup.html) by Yakim [[第二十一週] React 基礎:Component、JSX 語法、事件機制](https://yakimhsu.com/project/project_w21_02_React_basic_component_JSX.html) by Yakim [[第二十一週] React 基礎:狀態 state、setState、props](https://yakimhsu.com/project/project_w21_03_React_basic_state_props_setState.html) by Yakim [[第二十一週] React 基礎:Functional Componet & 父子 Component 之間的溝通](https://yakimhsu.com/project/project_w21_04_React_basic_functional-component.html) by Yakim [[第二十一週] React 基礎:如何寫 CSS](https://yakimhsu.com/project/project_w21_05_React_basic_CSS.html) by Yakim [[第二十一週] React 生命週期: 建立初期 constructor、componentDidMount](https://yakimhsu.com/project/project_w21_01_React_life_constructor.html) by Yakim [[第二十一週] React 生命週期: 性能優化 shouldComponentUpdate、更方便的 PureComponent](https://yakimhsu.com/project/project_w21_02_React_life_-shouldComponentUpdate.html) by Yakim [[第二十一週] React 生命週期:更新時期 componentDidUpdate、Lifecycle 總結](https://yakimhsu.com/project/project_w21_03_React_life_componentDidUpdate.html) by Yakim ## 第二十二週(09/09 ~ 09/15):前後端框架(二) ## 第二十三週(09/16 ~ 09/22):前後端框架(三) ## 第二十四週(09/23 ~ 09/29):前後端框架(四) ## 其他 1. [[第三週] JavaScript - 把你對 isNaN 的不滿都說出來](https://yakimhsu.com/project/project_w3_Javasciprt_NaN) by Yakim 2. [JavaScript Weird 系列 - 共 76 篇,含 JS201(支線)](https://lihi.cc/boVB8) by pvt5r486 3. [VSCode 的<head>、<body>無法縮排](https://github.com/RZ-Huang/Packages-and-peripheral-parts/issues/1) by RZ 4. [HTML head tag 的 viewport 設定](https://github.com/RZ-Huang/About-HTML/issues/2) by RZ 5. [前端基礎 JavaScript篇:二期影片筆記](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E-javascript%E7%AF%87-%E4%BA%8C%E6%9C%9F%E5%BD%B1%E7%89%87%E7%AD%86%E8%A8%98-224f95c80c81?source=---------6------------------) by hugh 6. [JS 額外補充:hoisting 變數提升](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/%E9%A1%8D%E5%A4%96%E8%A3%9C%E5%85%85-3779505a3216?source=---------12------------------) by hugh 7. [JS 額外補充:hoisting 變數提升(二)](https://medium.com/@hugh_Program_learning_diary_Js/js-%E9%A1%8D%E5%A4%96%E8%A3%9C%E5%85%85-hoisting-%E8%AE%8A%E6%95%B8%E6%8F%90%E5%8D%87-%E4%BA%8C-c5a52674e6e2?source=---------7------------------) by hugh 8. [第二次直播部分筆記](https://www.evernote.com/l/Ar5YVUkA1M9G8YdYbBIBmgSbE_xWc2Xn8aE) by Cindy 9. [網頁前後端筆記](/8if9MTpSQI60qwkU5hjJpA) by RZ